Focus op Arbeidsparticipatie

Nederland

Het Anton Jurgens Fonds (AJF) zet zich in om kwetsbare mensen op een ondernemende wijze een kans te geven zich op sociaal en economisch gebied te ontplooien. Daartoe ondersteunt AJF innovatieve initiatieven die mensen door middel van een werksituatie de mogelijkheid bieden om (weer) deel te nemen aan de samenleving. Deelname aan de arbeidsmarkt helpt mensen om een stap te zetten in de richting van zelfredzaamheid. En niet alleen in financiële zin; arbeidsparticipatie stimuleert ook de motivatie, betrokkenheid en een positieve levenshouding.

Op weg naar werk
Onze focus ligt daarbij op kansrijke mensen in een kansarme situatie. Mensen die wel capaciteiten hebben om een arbeidsbijdrage te leveren, maar die over onvoldoende vaardigheden, werkervaring en opleiding beschikken om zelfstandig aan het werk te komen. Initiatieven binnen ons aandachtsgebied kunnen erop gericht zijn om hen deel te laten nemen aan praktische arbeidsvormen met begeleiding en ondersteuning. Maar soms is juist concrete voorbereiding op een arbeidssituatie nodig – bijvoorbeeld door middel van een praktische opleiding en sociale vorming – waarin het regulier onderwijs niet voorziet.

Gericht op de toekomst
AJF streeft ernaar om een partner te zijn in initiatieven, waarbij de doelstelling is om een maatschappelijk rendement voor de lange termijn te realiseren. We geven daarbij de voorkeur aan businessmodellen die – behalve dat zij sociaal rendement opleveren – de potentie hebben om minimaal 50% van de bedrijfskosten te dekken uit commerciële inkomsten. Hiermee stimuleren we de onafhankelijkheid van geldschieters.

Financiële én niet-financiële steun
AJF ondersteunt sociaal ondernemers in hun groei naar een volgende ondernemersfase, waarin zij regulier krediet of kapitaal kunnen aantrekken. Gekoppeld aan financiering biedt AJF sociaal ondernemers ook niet-financiële steun. Met de inzet van onze kennis, expertise en advies helpen wij ondernemers hun bedrijfsvoering zo in te richten dat de beoogde impact zo efficiënt en duurzaam mogelijk bereikt kan worden. 

voedselzekerheid 5610748952 8bda5f23bc z

Focus op Landbouwontwikkeling

West-Afrika en Indonesië

In West-Afrika en Indonesië richt AJF zich op inkomenscreatie voor gezinnen in rurale gebieden binnen het kader van het thema landbouwontwikkeling. 

Gemeenschapsvorming en waardevermeerdering
AJF gelooft in de waarde van gemeenschapsvorming (vrouwengroepen, verenigingen, coöperaties, unies) en in ketenintegratie, waarbij de boer zo veel mogelijk participeert en meedeelt in de waardevermeerdering die plaatsvindt in het proces van productie tot aan consumptie.

Partnerorganisaties
AJF wil samenwerken met organisaties in Europa die een partnerorganisatie hebben in het land waar de initiatieven plaatsvinden (focus landen). De communicatie tussen die beide organisaties dient optimaal te zijn, ze moeten beide een toegevoegde waarde hebben voor het te steunen initiatief en ze moeten bereid zijn om de eigen aanpak met AJF te bespreken en zo nodig aan te passen. Bij de beoordeling van de aanvraag besteedt AJF veel aandacht aan onder andere governance, vaardigheden, ervaring, kennis van het werkterrein, lokale inbedding, contacten met de administratieve en traditionele overheden, capaciteit om verhalend en cijfermatig verslag uit te brengen en aan borging van de continuïteit.

Ondernemerschap en bottom-up aanpak
AJF hecht bij haar partners bijzonder veel waarde aan de aanwezigheid van een hoge dosis ondernemerschap en zorg voor zelfredzaamheid en duurzaamheid. Daarnaast is AJF overtuigd van de noodzaak dat initiatieven door de uiteindelijke begunstigden zélf gedragen worden en dat ze duurzaam uitvoerbaar zijn.

Geografische focus
Elk gebied heeft zijn eigen specifieke (klimaat-, cultuur-, economische) problemen. Om synergie en duurzame impact te kunnen bereiken is een diepgaand begrip van het werkveld onontbeerlijk. Het kost tijd en energie om kennis en samenwerkingsrelaties op te bouwen, maar als je de context eenmaal goed kent kun je betere resultaten behalen door te versterken wat er al aanwezig is. AJF heeft ervoor gekozen om zich binnen het thema voedselzekerheid te beperken tot initiatieven in West-Afrika en Indonesië. In die gebieden werkt AJF in regio’s waar kennis gedeeld kan worden tussen de verschillende partners.

Bekijk de impact van investeren in Landbouwontwikkeling:

Focus op Impact

Het Anton Jurgens Fonds definieert ‘sociale impact’ als volgt: 

Duurzame, positieve maatschappelijke ontwikkeling die op de (semi) lange termijn meetbaar bijdraagt aan draagkracht, voedselzekerheid, persoonlijke ontwikkeling en autonomie. 

Samen met haar partners is AJF steeds op zoek naar een gezonde balans tussen (impact)doelstellingen, output en realiteit. Het monitoren van resultaten, het behalen van impact en een heldere rapportage hiervan zien we als een gezamenlijke uitdaging en verantwoordelijkheid. 

 

Veel maatschappelijke uitdagingen vragen een holistische, multi-stakeholder aanpak en betrokkenheid voor de (middel)lange termijn. Om de weg naar duurzame impact tussentijds helder en inzichtelijk te maken hanteert AJF vooraf gedefinieerde output en outcome indicatoren. Ze worden voor alle portfolio-initiatieven geïdentificeerd en vormen zogezegd de 'mijlpalen' van lange termijn impact:

  • totaal aantal begunstigden van het initiatief
  • totaal aantal mensen begeleid naar training / onderwijs
  • totaal aantal mensen begeleid naar inkomensgenerering

Geografische focus

Het Anton Jurgens Fonds ondersteunt alleen initiatieven in Nederland, West-Afrika en Indonesië.

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route